Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bůh nám ve svém Slovu – Bibli – oznamuje, co následuje po smrti. Nechce, abychom ohledně této věci žili v nevědomosti. Pohádkové představy, se kterými jsme vyrůstali, nemají s Biblickou zvěstí nic společného. Jak to tedy ve skutečnosti je?

 

 

 

PEKLO

 

O pekle se toho nabájilo tolik, až se lidem stalo pro smích. Na základě falešných představ o pekle, kterými nás celé dětství bombardovaly pohádky, se mnoho lidí domnívá, že je tam teplo a legrace. Démoni, kteří nelítostně a skrytě decimují naprostou většinu světové populace, získali podobu přihlouplých čertů, nad kterými vyzraje i ten největší hlupák. Ovšem pravda je úplně někde jinde. Peklo není pohádka, ale realita, které je třeba se skutečně děsit.

 

Peklo bychom mohli přirovnat k bezesné noci. Někdy nás postihne úzkost, obava, starosti, výčitky, špatné svědomí a zaplaší spánek. Zmítáme se na lůžku, soužíme se se svým trápením, které nás tak zavalilo, že nám není možno obrátit myšlenky jinam. Jak se vleče taková nekonečná noc, jak svíravě je těžká! A přece nás od té tíhy zbavuje hned dvojí úleva – snad zmoženi únavou znovu usneme a spánek přinese zapomenutí. A i kdyby ne, přece i po té bezesné noci přijde svítání, nový den. Za bílého dne přízraky noci ztrácejí svou hrůzu, znovu nacházíme odstup od svých úzkostí, v denním světle vidíme jiné možnosti a východiska, která jsme nemohli v noci rozeznat. Ale peklo je noc, která nezná svítání. Peklo je noc, ve které se neusíná.

 

 

peklo.jpg

 

        

Nejprve je potřeba si položit otázku, proč peklo vlastně existuje, když Bůh své stvoření tak miluje. Tak především – peklo nebylo stvořeno pro člověka. Člověk do pekla nikdy neměl přijít! Peklo bylo původně věčným trestem pro satana a jeho anděly, kteří se vzbouřili proti Bohu. Ale vzhledem k tomu, že se člověk vydal stejnou cestou vzpoury jako satan, hrozí peklo i jemu.

 

Peklo je vše opačné tomu, co Bůh pro lidstvo chce. V řečtině je peklo gehenna a Gehenna bylo údolí u Jeruzaléma, používané jako největší velkoměstské smetiště. Peklo je tedy skládka. Je to konečné určení těch, kteří se svobodně rozhodli žít takový život, jaký pro ně Bůh nikdy nezamýšlel. Stávají se „odpadem“, jsou „vyhozeni“, jsou „páleni“. Všechno v Písmu ukazuje tímto směrem.

        

V tomto bodě se musí každý soucitný člověk zarazit a položit si otázku: „Jak to může Bůh dopustit?“ Je nutno upozornit na jednu velmi důležitou věc, a sice tu, že jsou to sami lidé, kteří se vrhají do pekla – není pravda, že by je tam házel Bůh. Bible jasně říká, že Bůh nechce, aby někdo zahynul, ale aby všichni přišli k pokání. Jestliže tedy někdo jde do pekla, tak  je to proti Boží vůli! Považovat Boha za toho, kdo má zalíbení v lidské bolesti, je naprosto mylné. Bůh nám  to výslovně říká: „Což si libuji v smrti svévolníka?“ (Ez 18,23). Spíše jsou to sami vzpurní lidé, kteří si „zamilovali více tmu než světlo“ (Jan 3,19). Peklo je tam, kde oni chtějí být, ne tam, kde je chce mít Bůh. Bůh dovolí každému člověku jít si svou vlastní cestou. Když je něčí srdce beznadějné, Bůh toho člověka nakonec nechá být. Kdosi jednou poznamenal: „V nebi budou jenom dobrovolníci, ale v pekle také“.

        

Alkoholik, který svoji láhev miluje více než svoji ženu, děti a domov, má to, co chce, když jej nakonec všichni opustí. Ten člověk si sám ze svého vlastního rozhodnutí zvolil alkohol. Pravdou však je, že je velmi nešťastný. Opilec si sám a dobrovolně volí cestu zkázy. Trápí se, sám se však pro své trápení rozhodl a těžko mu to někdo rozmluví. Stejné je to i s těmi, kteří směřují do pekla. Rozhodli se tak dobrovolně. V hloubi duše vědí, že je to špatné rozhodnutí, ale jiné odmítají. Sami se odřízli od jediného záchranného lana, které lidstvo má, a tím lanem je Ježíš Kristus.

        

Není tomu tedy tak, že by Bůh mučil lidi navěky z nějakého sadistického potěšení. Pro peklo se lidé rozhodují sami a dobrovolně, ovšem nikdo nepřijde do pekla náhodou! Bůh je spravedlivý a neodsuzuje automaticky všechny, kteří nemohli uvěřit z nějakých vnějších důvodů. Bůh hledí  především na vnitřní stav člověka, takže není na co se vymlouvat.

        

Pravdou je, že mnozí lidé prožívají peklo už tady na zemi. Je spravedlivé, aby trpěli i po smrti, a to navěky? Peklo, které prožíváme v životě, si opět děláme my sami. Veškeré války, nemoci a bezpráví jsou jen důsledkem odpadnutí od Boha. Člověk nechce Boha poslouchat, chce být sám bohem a výsledkem je peklo na zemi. Bůh nenese zodpovědnost za lidi, kteří Ho vědomě zavrhli. Proto fakt, že lidé na světě trpí nesmírná muka, nesvědčí o Boží nespravedlnosti. Naopak – pouze  sklízíme, co jsme zaseli.

        

Pozemské  peklo se však od toho  skutečného  pekla liší v jedné podstatné věci - a tou je naděje. I když nás v životě postihne sebevětší trápení, vždy budeme mít naději, že jednou skončí. Zármutek pomine, bolest se zmírní, nemoc vyléčí . . . i smrt může být (pro křesťana) nadějí na lepší život v nebi. Avšak v pekle končí všechny naděje. Z pekla nevede cesta ven.

 

        

Naším úkolem však není pochopit peklo. Nám ani nenáleží přemýšlet o tom, kdo si peklo zaslouží a kdo ne. Naším jediným úkolem je – VYHNOUT SE MU! Jestliže se Ježíš Kristus ochotně obětoval za to, abychom se peklu vyhnuli, pak to musí být hrůzostrašná skutečnost. Extrémní léčba ukazuje na zhoubnost choroby.

 

 

 

 

NEBE

 

Většina lidí má o nebi velmi zkreslenou představu. Kolikrát jsem slyšela názory typu: „Co v nebi? Tam je nuda a zima, v pekle je aspoň teplo.“ Je to sice úsměvné, ale naneštěstí s takovými názory mnoho lidí opouští život a vstupuje na práh věčnosti, aniž by se tyto a jim podobné fámy snažili ověřit. Odejít ze života a nemít alespoň přibližnou představu kam, já osobně považuji za největší hazard.

        

Do nebe nepřijde automaticky každý, kdo „dobře“ žil. To je důležité vědět. Žádný dobrý skutek nám dveře do nebe neotevře. Nebe si totiž nikdo nemůže zasloužit. Pokud bychom na tom přece jen trvali a chtěli bychom si nebe nějak odpracovat, museli bychom žít absolutně bezhříšný a svatý život. Proč? Protože Bůh je absolutně ČISTÝ a SVATÝ. Do Jeho blízkosti se nesmí dostat sebemenší nečistota.

        

Z toho plyne, že pro každého člověka bez rozdílu je nemožné dostat se vlastními zásluhami na takové místo jako je nebe. Naštěstí pro nás Bůh je LÁSKA a chce, abychom tam byli – ty i já, všichni. Proto to udělal tak, že poslal svého Syna jako oběť za naše hříchy, aby trest, který patřil nám, vzal na sebe. Jedině Kristovou krví můžeme být očištěni. Každý, kdo věří v Božího Syna Ježíše Krista, vyznává Mu své hříchy a upřímně se snaží žít podle Boží vůle, má vstup do nebe ZDARMA. Že je to příliš jednoduché? Ono to zas tak jednoduché není. Člověk si musí některé věci odepřít a začít žít jinak, než byl doposud zvyklý. Mám-li ale mluvit za sebe, tak veškerá ztráta mi přinesla mnohonásobný zisk. Poznala jsem, že cokoli jsem pro Pána Ježíše opustila, mi stejně do života nic dobrého nepřinášelo a Pán Ježíš mi každou takovou "ztrátu" vynahradil pokojem, který převýšil a stále převyšuje veškerá má očekávání. On mi dává do srdce takovou radost z prostých a všedních věcí, že už nemusím toužit po kdoví jakých zážitcích s kdoví kým a kdoví kde. Mnohokrát jsem zažila a stále zažívám to, co je psáno v Žalmu 37,4: "Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce." A Bůh skutečně plní mé srdce tak, že už nemusím hledat nikde jinde :-) Právě takto jedná Boží láska, a přesto se k Jeho nabídce většina lidí obrací zády. A když Bůh s námi takto jedná už nyní, tak co teprve potom. . .

        

Co si tedy pod pojmem nebe představit? Bůh nás ve svém Slovu upozorňuje, že naše lidská představivost na nádheru nebe prostě nestačí:

 

„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo,

co ani člověku na mysl nepřišlo,

připravil Bůh těm, kdo ho milují.“

(Nový zákon, 1. Korintským 2, 9)

 

co-oko-nevidelo.jpg

 

„Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Nový zákon, Zjevení 21, 3)

 

        

Nebe je stav, po kterém v hloubi duše touží každý člověk. Je to absolutní láska, absolutní radost a absolutní pokoj – navěky. Zde na zemi takového stavu nikdy nemůžeme dosáhnout a to z jednoduchého důvodu – země není nebe. Zdrojem těchto nádherných pocitů je Bůh a Ten přebývá v nebi. Pouze v Jeho přítomnosti budeme moci toto vše prožívat. Opakem nebe je peklo – místo, kde Bůh není. O tom, kde strávíš věčnost, rozhoduješ TY. Nikdo jiný. V nebi budou pouze ti, kdo se rozhodli tam být a udělali pro to jedinou věc, kterou Bůh žádá – uvěřili v Božího Syna Ježíše Krista a poslouchají Ho. Lidská sebespravedlnost nemůže před svatým Bohem obstát. Už jsi přijal(a) Ježíše Krista jako svého Spasitele?

 

 

 

 

Více informací najdeš na www.klinickasmrt.cz

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Václav Němec - Nevěřím

Víra v boha je obchod. Já budu plnit, co mi nařídí a za to se po smrti dostanu do nebe. Když se mi dodržování desatera nepovede, vyzpovídám se, pomodlím a OK.
Položil jsem stejnou otázku 3 křesťanům: "Pokud člověk žije celý život správně, dobře, pomáhá bližním, v podstatně dodržuje desatero, ale nevěří v pána boha, dostane se do nebe?" Odpovědí vždy bylo: "Ne, přijde do pekla." To mi stačí k mému přesvědčení - ateismu.

Hanka - autorka stránek - Re: Nevěřím

Dobrý den, Václave. Podle toho, co jste naspal, jste si vše hodně zjednodušil. Tak především, víra není obchod, protože obchod spočívá v tom, že jedna strana potřebuje produkt, druhá peníze. Jenže Bůh není Ten, kdo by od nás něco potřeboval. Bůh přece nepotřebuje vůbec nic :-) Bůh nabízí, dává možnost - a je jen na nás, za ji využijeme. Kdo by tak mohl odmítnout nabídku věčného života, kde bychom navíc dostali odpovědi na všechny své otázky a dosáhli dokonalého poznání všeho? Asi jen blázen. Ale Bůh nikoho nenutí, nemá to ve zvyku. Máme svobodnou vůli a z této svobodné vůle, kterou nám dal On, se dobrovolně rozhodujeme, kde strávíme věčnost. Jak říká náš farář: "Zobej ptáčku, nebo chcípni."

Za další - desatero bylo člověku dáno proto, aby z něj jasně pochopil, že ho splnit nedokáže. Desatero je naprostý základ, který Bůh vyžaduje a žádný člověk v dějinách lidstva jej nebyl a není schopen splnit. Proto Bůh musel obětovat svého jediného Syna, který jako jediný je bez hříchu. Boží Zákon byl člověku dám, aby mu ukázal hřích a opravdu není v našich silách, abychom jej nepřetržitě a celý život dodržovali. Pokud si o sobě někdo myslí, že to dokáže, tak je lhář. Lidé, kteří o sobě tvrdí, že žijí správně, jsou ti nejhorší ze všech. Něco takového by o sobě pokorný člověk, který si je vědom svých vin a nedostatků, nikdy neprohlásil. Proto podstata křesťanské víry nespočívá v dokonalosti, ale v pokoře před Bohem - ano, mám spoustu chyb, ublížil jsem spoustě lidí, urážel jsem Boha svých chováním, myšlením i slovy a prosím o odpuštění. Nejde samozřejmě o nějaké laciné vyřknutí pár vět a oddrmolení nějaké modlitbičky, ale o hluboký vnitřní postoj a odmítnutí toho zlého ve mně.

Víte, Václave, dokud jsem byla nevěřící, také jsem si myslela, že jsem dobrý člověk, protože jsem nežila o nic hůř, než ostatní. Chovala jsem se lépe, byla jsem u všech oblíbená, ale když jsem pak uvěřila, tak mi až teprve Duch svatý ukázal, kolik je toho v mém životě špatně a byl to opravdu šok. Jak může mít člověk, ke kterému se chodili všichni uklidnit a přijít na jiné myšlenky, mít v sobě tolik špíny! Problém byl v tom, že dříve byli mým měřítkem ostatní lidé, kteří byli stejně nedokonalí a špinaví, jako já. Ono nestačí jenom nelhat, nekrást, nezabíjet, nepodvádět, nezávidět, nesmilnit. I když už tyto věci jsou samy o sobě u mnoha lidí dost velký problém, nemyslíte?

Víte vůbec, jaké je první přikázání, Václave? Když ho zkrátím, což úplně stačí, tak "Nebudeš mít jiného Boha mimo mne." To jste dodržoval? Protože to je základ všeho. Bez dodržování toho přikázání, nemají ta ostatní žádný velký význam, protože Bůh je dárcem nejenom našeho života, ale i pravidel pro náš život. Proč dodržovat pravidla někoho, kdo neexistuje? To nedává smysl. Přesto jsme tato pravidla přijali jako normu správného života, ale jejich Autora většina lidí odmítá. Trochu absurdní, ale kdo by nad tím dnes ještě přemýšlel. Jsme přece tak spokojení a hodní. . .

Je to asi tak, Václave, že kdyby Vás někdo přivedl do kina plného Vašich blízkých a známých a pustil jim film, kde by se odehrával celý Váš život i se všemi Vašimi myšlenkami a nevyřčenými slovy, tak byste určitě nebyl nadšený. Bylo by toho jistě dost, co byste nerad, aby druzí viděli a slyšeli. Ovšem, v našem životě nejde jen o nás a lidi kolem nás, ale o Toho, kvůli komu tady vůbec jsme. To On určuje pravidla, ne my. A když odmítnete Jeho nabídku spasení, nijak Mu tím neublížíte. Svým odmítnutím se vlastně odsuzujete sám. Bůh Vám jenom ukazuje Váš stav a nabízí lék, ale každý pacient má možnost léčbu odmítnout a tím se odsoudit ke smrti. Ovšem, nesmíme zapomínat, že zemře pouze naše tělesná schránka. Duch nemůže zemřít a zde na Zemi si vybíráme místo, kde strávíme věčnost. . .
Lenka - Nevěřím v peklo

Bible o věčném přebývání člověka v pekle nehovoří. Hovoří o hořícím jezeru, kam bude svržen satan a jeho démoni. Naopak spravedliví obdrží zemi a budou v ní přebývat navěky (Žalm 37:29) . Takže spravedlivé v Kristu čeká věčný život na zemi a bezbožníci a zlovolníci budou vymýceni. "Ještě maličko a bude po svévolníkovi. Všimneš-li si jeho místa, bude prázdné" (Žalm 37:10). Bůh způsobí, že zlý a bezbožný člověk zmizí. Nebude, zemře (tzv. druhá smrt). Žádné věčné trápení v pekle ho nečeká, jen přijde o milost boží a šanci žít věčně. Tak to chápu já.

Jan - Otázka

Dobrý den, chtěl bych přijmout Ježíše Krista ale bohužel žiju v Hříchu už delší dobu skrze moji pohodlnost lenivost a hlavně orientaci nevím jak ho pustit do svého srdce.. Jednoduše řečeno vím že hmatatelne věci my jsou po smrti k ničemu ale co teď ve světě kde žiju mám se všeho vzdát a čekat že mě bůh dá najíst střechu nad hlavou atd mohl by mě někdo na tohle odpovědět děkuji mnohokrát..

Hanka - autorka stránek - Re: Otázka

Dobrý den, Jane, předně je dobře, že si svůj život v hříchu uvědomujete a vnímáte ho jako něco zlého, co je třeba opustit a co brání Vašemu vztahu s Bohem. Většina lidí tohle vůbec neřeší. To, že si svůj stav uvědomujete a rád byste ho změnil, je už samo o sobě známkou toho, že s Vámi Bůh pracuje. Chápu, že Váš život je určitým způsobem nastaven a bojíte se změny. Ale to je právě krok víry, který je třeba udělat - vstoupit do neznáma s důvěrou v Pána Ježíše, který chce s Vaším životem začít pracovat. A bez této důvěry to nepůjde. Je to buď a nebo. Musíte se rozhodnout, a pokud se rozhodnete pro Krista, čeká Vás nový život už zde na zemi, protože Bůh je věrný a bude Vám posílat do života lidi a situace, které Vám pomohou opustit tento život, jehož jste zajatcem, abyste jste se mohl stát Božím dítětem. A Bůh se stará o svoje děti, na to se můžete spolehnout, ale z Vaší strany to bude chtít kázeň a odhodlání. Nyní vyznejte své hříchy Pánu Ježíši Kristu a poproste Ho, aby vstoupil do Vašeho života a srdce a začal mocně jednat. Určitě spolu můžeme být nadále v kontaktu, a pokud chcete soukromě, tak mi napište na tento mail: dotazy.kzamysleni@seznam.cz

Budu se těšit! Hanka

Aleš - Kde skončí Ti ostatní

Dobrý den, Bible hovoří jasně. Kristu je je cesta pravda i život a nikdo nepřijde k Otci, než skrze Ježíše. Jednu otázku mám. V Pákistánu třeba např. žije 200 mil muslimů. Lidí, co nenávidí pravdu, Ježíše atd. Křesťany vraždí na potkání. Čistě teoreticky. Narodí se dítě v pákistánské rodině. Od mala mu vštěpují zásady - křestany nenávidět, zabíjet, atd. .... . Je takové dítě, člověk vinen, když byl přiveden na svět do takového zrůdného systému jako je islám ? Nic jiného nepoznal. Lež z koránu mu byla nacpána do hlavy. Kam jde takový člověk po smrti ? Teoreticky nikomu neublížil, křestany nenávidí jak byl učen. Kam jde po smrti ? To platí i pro minulost. Na zemi se vystřídaly miliardy lidí. kam jdou Ti, co mají svá božstva. Např. Japonci, Indové atd. . Děkuji za vysvětlení.

Hanka - Re: Kde skončí Ti ostatní

Dobrý den, řekla bych, že tato otázka zaměstnává nejednoho křesťana a ateisty obzvlášť. Je to velice těžké téma a myslím, že nikdo, kromě Boha samotného, nemá dokonalou odpověď. Můžeme se jenom domnívat, jak to všechno je a přitom vycházet z faktů, které bezpečně víme. Jedním z nich je skutečnost, že Bůh je spravedlivý. Tomu jistě věříte a já také. Pokud tedy věříme, že Bůh skutečně spravedlivý je, pak musíme nutně věřit i tomu, že nikdo nemůže skončit v pekle nespravedlivě. Přičemž musíme brát v úvahu i skutečnost, že Boží spravedlnost se může od té naší diametrálně lišit, a potom se tedy může klidně stát, že v určitých situacích se nám Bůh může zdát nespravedlivý. Je to ale dáno naším velice omezeným pohledem na danou situaci, lidi kolem nás a ve světě obecně a vůbec na všechno, co se ve světě kdy dělo, děje a dít bude. Musíme si uvědomit jednu velice důležitou věc, a sice, že naším úkolem je věřit, nikoli vědět. My nikdy nebudeme mít odpověď na všechno, a právě proto věříme. Pakliže bychom dostali na všechno odpověď, už by to nebylo třeba věřit, protože bychom věděli. Víra zkrátka věří, ačkoli nevidí a neví všechno. Chápu, že pokud něco takového chcete vysvětlovat nevěřícímu člověku, tak to nikdy nepřijme, protože se mu to bude zdát absurdní. Ale křesťanovi by to takhle stačit mělo. Sama mám dost nezodpovězených otázek, které mě trápí, ale musím se s tím smířit a není to snadné. Někdy to člověka až fyzicky bolí, ale to ke skutečné víře patří - věřit navzdory tomu či onomu.

Aby to nebylo až tak beznadějné, tak v Bibli máme ohledně této věci jednu velkou útěchu. Spasení je pouze skrze víru v Krista, ale v knize Římanům 2,14 až 16 je psáno: "Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto."

Takže tito lidé, budou souzeni, podle svého svědomí. Trochu mě zarazilo, že jste ve svém výčtu vynechal Čechy, kteří patří mezi nejvíce ateistické národy na světě, ačkoli dříve jsme byli křesťanskou zemí. A přestože je zde k mání Bible snad v každém knihkupectví a internet je plný křesťanských stránek, lidé o skutečném křesťanství nevědí nic. Možná o něm vědí dokonce méně než muslimové nebo hinduisté. Takže Češi se všem těm pohanům s přehledem vyrovnají nebo je dokonce předčí. Takže ono ani tak nejde o to, kde se člověk narodí, protože se klidně může narodit tady a přitom na tom být před Bohem mnohem hůře než nějaký muslim, budhista nebo hinduista. Pokud oni neměli nikdy možnost, které by mohli využít, tak jsou na tom mnohem lépe, než ti, kteří těch možností měli desítky a stovky a všechny je odmítli. Takový člověk je podle mně před Bohem ztracen mnohem více, než ten, který o spasení skrze Krista nikdy neslyšel, protože kdo neměl možnost slyšet a tedy i přijmout, ten neměl možnost ani odmítnout. Horší to bude s těmi, kteří vědomě a soustavně odmítají Boží nabídku milosti a spasení skrze Krista.


A znovu připomínám, že Bůh je spravedlivý.

Db02 - Re: Kde skončí Ti ostatní

Všechno je jedna a ta samá věc l, každá národnost má svou Jinak POJMENOVANOU a jinak VYOBRAZENOU Viru, ale pokud si o tom všem něco přečtěte tak je to jedno a to same. Další věc je ta že jste uvedl "Lži z Koránu " tohle mě velmi zaujalo, jak můžete vědět že to jsou lži ?? Kde berete tu jistotu že Vaše víra je správná a jediná a druhých je špatná ??? Dle vaše viri Hradiště už jen Tím že odmitate připustit svobodu druhých v něco věřit .. kde asi tak skončíte ;)

Hanka - autorka stránek - Re: Re: Kde skončí Ti ostatní

Kde beru jistotu? Ta jistota je v Kristu, který řekl:

"Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne." (Jan 14,6)

"Kdo věří v Syna, má život. Kdo Syna odmítá, hněv Boží na něm zůstává." (Jan 3,36)

To jsou na ukázku jedny z mnoha Kristových výroků, které důrazně pouzkazují na skutečnost, že jakákoli jiná cesta k Bohu (jakékoli jiné náboženství) je cesta do zatracení. Pak samozřejmě záleží už jenom na tom, zda tuto Pravdu, která je zjevena pouze v Kristu, přijmeme do svých srdcí.kkk - Re: Re: Re: Kde skončí Ti ostatní

Takže jistota je v tom, že někdo o kom ani nemám důkaz že existoval, řekl něco, co ani říci nemusel a teď mám otázku. Když někde nějaký jouda řekne že on je cesta ke spáse tak tomu taky budete slepě věřit.

kkk - Re: Re: Re: Re: Kde skončí Ti ostatní

XDXDXDXD

Hanka - autorka stránek - Re: Re: Re: Re: Kde skončí Ti ostatní

Samozřejmě že ne. Právě proto, že je to jouda XD


Pepa - Nebe

Jsem rád že do nebe.

kida danjuro - na facebooku mě najdeš

Peklo je pičovina každy si bude žít jak se mu zachce a buh bude držet hubu.

Figy - Peklo...

Katolíci čtou Bibli, protestanté čtou stejnou Bibli, svědkové Jehovovi takřka stejnou Bibli, byť upravenou, co se týká slov, kdy má věta rázem jiný význam, ale dejme tomu, čtou stejné písmo. Jak je možné, že se nemohou shodnout v názoru na peklo? Jedni které vede Duch svatý dle jejich slov, si myslí, že je peklo o věčných mukách a ještě jim to potvrzuje Panna Marie při svých zjeveních, pro které jak jsem zkoumal, existuji přinejmenším stejné racionální důkazy, jako v případě ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pak jsou tu protestanté, ti věří domnívám se ve stejný scénář. Nepotřebují k tomu potvrzení Panny Marie, že peklo existuje a je věčné, aby tomu věřili. Co svědkové? Ti věří ve zničení, nevěří, že by si Bůh liboval ve věčném utrpení v pekle. Rána z milosti, je dle jejich názoru logické řešení, pokud chci být milosrdený a spravedlivý Bůh. Toto jsou fakta, jak to je. Jak může člověk poznat pravdu, jestliže nevěří na žádné papežové ex-cathedra a církevní autoritu, danou Ježíšem, viz. věta : "Ty jsi Petr, to je skála", nebo co na Zemi svážete, bude svázáno apod. Potom by měla být odpověď v Bibli. Jenže katolíci také čtou Bibli a vidí to stejné, přesto mají jiný názor na peklo a tvrdí, že je věčné. Žádné zničení. Nebo nauka o věčném pekle nebyla vyhlašena papežem ex-cathedra, jakožto neomylné vyhlášení, jedná se o církevní blud, kterého se mimo vyhlášení ex-cathedra, může i papež dopustit, když neomylný je pouze Bůh? Teď můj názor. Osobně si umím představit milosrdenství, ale také spravedlnost Boží jinak. Uměl bych si představit pro lidi zlé kromě věčného zničení i jiný příbytek než je peklo a hlavně pro lidi dobré. Nechápu, jak může přijít někdo do pekla když je dobrý, jen proto, že nevěří, nebo špatně věří. Třeba muslim, hinduista apod, pokud příjde do pekla konkrétní člověk, který byl dobrý, ale scházelo mu jediné, víra v Ježíše. Pro zlé lidi, i když bych byl spravedlivý, viděl bych variantu věčného zničení. Předtím třeba tisíc let v mukách, když chci být jo přísný táta. Pro lidi dobré, jen špatné víry, si umím představit očištění a pak ráj. Nebo místo podobné dnešní Zemi, bez utrpení, avšak ne místo natolik blažené a krásné, jako ráj. Fantasii se meze nekladou. Pak je tu dotaz mimo křesťanství. Nemohu se dopátrat informací. Týká se to hinduismu když to tak řeknu. Všecky informace které znám, mluví o reinkarnaci a konečné řešení je Mókša, neplést si to s Nirvanou u buddhistů. Jelikož je i podle Véd nejvyšší bůh Krišna, přecházím nyní k jeho učení a tam je problém. V elektronické Mahabhárátě, nějakého dodatku, jsem se dočetl, že v hinduismu také existuje věčné peklo, věčné zatracení! To slyším v tomto náboženství poprvé. Do takového pekla jde jen ten, kdo prohlásí védy za blud, nebo chce dát milodar brahmanovi, asi mu jej nabídne, ale pak mu nedá nic, čímž ho urazí. Věčné peklo v této víře je v rozporu s tím učením, jak ho učí většina škol si myslím a také v rozporu s osobností Krišny, který je tak laskavý a milující, jakožto spavedlivý, že nevěřím, že by kohokoliv dal do věčného pekla. Hnutí Hare Krišna by se dalo říct, že Prabhupáda je jakýsi hinduistický Luther, bludař, jenže když se zamyslíme na střídání cyklu jug, máme Kali-jugu, náboženský úpadek, i hinduistická víra je v té době pokřivena, takže ve skutečnosti může být Hare Krišna když mluvím v rovině této jejich pravdy, jakousi katolickou církví s patentem na rozum a nositelkou pravého učení o Krišnovi. A jestliže oni píši o věčném pekle, pak existuje i v této víře. Mé otázky na Vás jsou tyto. Jak je to v křesťanství, jak jsem se ptal nahoře, kdy každý chápe peklo jinak a druhá, pokud někdo zná něco z hinduismu, rád bych si přečetl nějaký zdroj, který mluví o věčném pekle v hinduismu.

Hanka - Re: Peklo...

Dobrý den, Figy,

je vidět, že se vírou opravdu intenzivně zabýváte, jak sám píšete, už dlouhá léta. Za ty roky jste však zůstal jen přede dveřmi, ale nevstoupil jste do žádných, protože jste se nemohl rozhodnout, které jsou ty správné. Na jednu stranu je to od Vás velmi obezřetné, protože jste tak učinil z obav, abyste náhodou nezvolil špatně, ale na druhou stranu. . . co kdyby jste během té doby rozhodování zemřel? Kde byste pak skončil? Bůh je ale nesmírně milosrdný a dává Vám čas k rozhodnutí. Je ale dost zvláštní, že Vás to nikam nezatáhlo „samo“. Pokud znáte Bibli, pak jistě víte, co o hledání Boha řekl sám Pán Ježíš: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a nalezente; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?“ (Matouš 7,7 a dále) Nechci to více rozvádět, jenom o tom, prosím, přemýšlejte. Jak je možné, že jste tak dlouho hledal a nenalezl? Pokud se něčeho opravdu bojím, tak učiním maximální preventivní opatření, což jste dosud neudělal. Zřejmě se pekla zas až tak nebojíte, protože jste doposud neudělal vše pro to, abyste tam neskončil.

O hinduistickém pekle nevím nic. Neměla jsem potřebu se tím zabývat, protože věřím ve spasení skrze Krista, tudíž už nemusím hledat jinde spasení ani zatracení. Věřím tomu, co řekl sám Kristus: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6) A popravdě o pekle, které popisuje Bible, toho také moc nevíme, proto ty různé výklady. Kde je málo informací, tam je vždy hodně prostoru k nejrůznějším dodatkům a fantaziím. Je škoda, že o některých celkem zásadních věcech nemáme dostatek informací, ale zřejmě je tomu tak proto, že Bůh nechce, abychom se tím příliš zabývali. Je nám sděleno, že existují pouze dvě místa, kde můžeme po smrti skončit a že mezi nimi existuje propastný rozdíl po všech stránkách. Jedno si neumíme ani ve snu představit a to druhé také ne, ale na tom by nikdo z nás určitě nechtěl skončit.

Ano, není úplně jisté, zda peklo bude mít věčnou existenci, či nikoli. Z některých textů to vypadá, že ano, z jiných zase, že ne. Ale pro nás by nemělo být prvořadé zkoumat právě tohle nebo tím začínat. Prvořadá je otázka: „Chceš poznat Boha a milovat Ho?“ Pokud zní má opověď „ano“, pak všechny tyto obavy padají, protože se mně už netýkají. Láska k Bohu a Jeho Synu Ježíši Kristu je zásadní a pokud ji nemáte, tak Vám nepomůže ani kdybyste znal odpovědi na všechny své otázky. Protože, k čemu by Vám byly? K čemu je vědět, že jste smrtelně nemocný, když si nevezmete lék, který je snadno k dostání a místo toho raději o své nemoci pouze přemýšlíte, i když hodně akademicky. Znalosti, v našem případě dokonalá teologie, nikoho nespasí. Spasit Vás může pouze lékař – Ježíš Kristu. Dokud o Něm budete jenom mluvit a číst, tak Vás neuzdraví. Musíte se osobně setkat. Už jste se setkal s Kristem?

Figy - Re: Re: Peklo...

Není vše takové, jak se zdá. Jsem praktikující katolík od svých 21 let, nyní je mi 33. Jakoby v uvozovkách hledat absolutní pravdu rozumem, to je to, o čem mluvíme, jsem začal pár let zpět. Začalo to studiem islámu, předtím Hare Krišna a poté znovu Hare Krišna. Islám je stejně složitý, jako křesťanství. Křesťanské denominace jsem poznával i osobně. Rok a půl evangelickou víru, pravoslaví na diskuzích a četbou článků. Katechizmus mám, Bibli znám, z toho se vychází. Pekla se příliš nebojím. Dovolávám se Božího milosrdenství, namísto spravedlnosti, důvěřuju Bohu a snažím se žít co nejlíp. Trápí mne myšlenka samotné existence pekla a i kdybych se s tímto smířil, trápí mne že je věčné a hrozné. Ale úplně nejvíce to, že tam může skončit i dobrý člověk, když špatně věří, nebo vůbec nevěří a nebude mu odpuštěno. Zajímavé je, že biblické věty člověk chápe někdy i jinak, než dosud. Aby si Bible neprotiřečila, stejně tak církev, ohledně možnosti spásy i pro některé nevěřící a jinověrce, musí být klíč ve větách Bible ve větě v čem spočívá soud. Nejdříve se říká o víře. Kdo nevěří, už je odsouzen. Pak se píše o čem spočívá soud, jak si lidé zamilovali tmu před světlem. Příjde mi to tak, že ti kdo nevěří, nezbývá, než že bude Bůh soudit tyto lidi podle skutků. Avšak podle skutků jsme hříšníci, takže je těžké odpustit tyto hříchy jen tak, když chybí spásná víra v Ježíše Krista. Na druhou stranu, hřích je vědomé porušení Božího zákona. Když nevěřím, tak nic nedělám vědomě a ze zloby proti Bohu. Pak mám buď dobré skutky, nebo špatné, protože ty platí i když tam není vzpoura proti Bohu. Sice se řekne, že katolík poznal veškerou pravdu i Boží vůli, pak je o to více povinnen se tím vším řídit. Avšak zase nemůže mít jistě nevýhodu vůči nevěřícímu. Podle mě to Bůh nějak spravedlivě bude soudit, aby nikomu neukřivdil, ale věřících bude více spaseno, než nevěřících. O tom asi nebude pochyb. Katolík se nemůže vymlouvat na Bibli, že stačí víra. Protože jsou věty v Janovi 20:25 tuším, že Ježíš toho řekl daleko více než je psáno. Od Boha je více zjevení, než v Bibli. Apoštolskou posloupností se celé učení dostalo do katolické církve. Ostatně z toho důvodu, na základě znalosti celé Bible v nejširším kontextu jsem vybral správnou církev. A to jsem měl pochyby třeba o svatých i jiných věcech, ve skutečnosti i dnes vychází najevo další a další skutečnosti a fakt, že veškeré církevní učení včetně dogmat i papežova ex-cathedra, se dá vyčíst z Bible. Stejně tak celá Bible postupně vyjevuje kým je Ježíš, kým je Bůh, že je v Trojici, apod. Jsou určitá tajemství, ale mi příjde, že je biblické, že spasen může být kdokoliv. Koho Bůh nemůže soudit za víru, jako přilepšující okolnost, když ji nemá, na základě věty v čem spočívá soud, bude posuzovat ani ne tak skutky, ale nitro člověka. Hříchy pokud je člověk dobrý, mu s radostí může odpustit když bude chtít. Pokud není tak dobrý, když neuvěřil, ho nechce v ráji, pak mu je neodpustí, za celý život si je nasbíral člověk mnoho, nemá se jak obhájit. A i kdyby se snažil, stejně mu může Bůh vlepit hřích že nevěřil, čímž ho může snadno usadit a ještě mu přídá hřích pýchy, že se snaží ospravedlnit za každou cenu, ačkoliv je jasné, že nečinil pokání, když neuvěřil. Co se týká bratrství, ať je to jak chce, pro mne jsou bratři a sestry všichni lidé. Čím blíže katolické církvi, tím větší jsou to pro mne bratři, čím blíže křesťanství, také tak. Muslimové, hinduisté, židé, jsou pro mne větší bratři než nevěřící. Ti jsou jakoby vzdálení příbuzní, obrazně řečeno. Nepřátelé, nebo odpůrci Boha, jsou pro mne příbuzní jen z důvodu, že máme společné rodiče. Adama a Evu. Takže velmi vzdálení.

Hanka - Re: Re: Re: Peklo...

Píšete, že pekla se příliš nebojíte, ale přitom Vás trápí myšlenka samotné jeho existence. To moc nechápu. Pokud se něčeho nebojím, tak mě to ani netrápí. Víte přece, že peklo stvořil Bůh pro satana a jeho anděly. Je to tedy spravedlivý trest pro neposlušná stvoření a pakliže člověk následuje satana (vědomě, či POUZE odmítáním Krista), tak je také ve vzpouře proti svému Stvořiteli a nemůže přijít do nebe. Jenomže možnosti jsou, žel, pouze dvě – kdo nebude v nebi, bude v pekle. To Vás zjevně trápí, že víc možností není, protože je spousta (podle Vás) dobrých lidí, kteří přijdou do pekla nespravedlivě. Tím ale jinými slovy říkáte, že nespravedlivý je Ten, který je do toho pekla pošle – tedy Bůh. Současně ale spoléháte na Jeho milosrdenství. . . Je Bůh skutečně tak spravedlivý? Nemůže se mýlit? Milosrdný? To ano, ale zároveň může komukoli vlepit jakýkoli hřích. Takže je . . .nezvyzpytatelný. Ano, to je asi to nejvýstižnější slovo, že? Vždyť je psáno, že se slitovává nad kým chce. Je to tedy především na Něm. Použiji slova apoštola Pavla z knihy Římanům 9,14 až 16 (nepochybně znáte): „Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne! Mojžíšovi řekl: ´Smiluji se nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.´ Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.“ A závěr? „Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci?“ Jsme jenom hlína. . . prach. A odkdy je hlína chytřejší než hrnčíř? Může snad hlína obsáhnout hrnčířův záměr? Absolutně nemá šanci. Proto se ptám, k čemu jsou tyhle Vaše úvahy dobré?

Ano, přesně tak – hřích je vědomé porušení Božího zákona, takže kdo nemá Boží zákon nemůže být podle zákona souzen. Takový člověk bude souzen podle svého svědomí – tedy nitra, jak píšete (Římanům 2,12 -16). Myslím, že se příliš zabýváte věcmi, které nemůžete ovlivnit, dokonce ani pochopit. Navíc nikdy nebudete mít dostatek informací k tomu, abyste se dobral nějakého uspokojivého a přitom správného závěru. Jistě je možné nebo spíš jisté, že vše, co Pán Ježíš řekl, nebylo zaznamenáno a spousta pro nás důležitých informací nám chybí, ale ty nejdůležitější máme a to by nám mělo stačit. V deuterokanonické knize Sírachovec 3,21 až 24 je psáno následující: „Co je pro tebe příliš nesnadné, nevyhledávej a co je nad tvé síly, nezkoumej. Přemýšlej o tom, co ti Hospodin nařídil, co před tebou drží v tajnosti, po tom se nepídi. Nestarej se o to, co se tě netýká, vždyť ti bylo ukázáno víc, než na co stačí lidský rozum. Mnohé lidi obloudily jejich domněnky a falešné dohady zavedly na zcestí jejich myšlení.“ Tak si dávejte dobrý pozor, aby se to nestalo i Vám.

Přeji Vám hodně moudrosti a pokory ve Vašem hledání!

S pozdravem

HankaPavel - Peklo?

Peklem zřejmě myslíte ohnivé jezero kam budou uvrženi ti co nejsou zapsáni v knize života.

Pojem peklo jsem například v Českém studijmím překladu nenašel a v Bibli Kralické 1613 jsou jako peklo překládány různé výrazy - gehena, hádés, ale hlavně peklo je též uvrženo do ohnivého jezera:

"Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a toť jest smrt druhá." Zjevení Janovo, 20. kapitola 14, BKr 1613

Nutno dodat, že při podrobném zkoumání kontextu v Písmu Svatém mnoho křesťanů nepovažuje uvržení do ohnivého jezera za trvalý probíhající proces mučení, ale za trvalé ukončení existence (druhou smrt).

Hanka - Re: Peklo?

Jistě máte pravdu, Pavle, ale pro laika jsou pojmy nebe a peklo mnohem srozumitelnější. Kdybych napsala gehena, tak by těžko někdo věděl, co to je.

A jak to bude s tím ukončováním existence. . . těžko říct. Nezáleží na tom, co si kdo myslí. Každopádně by bylo skvělé, kdyby to bylo tak, jak píšete.


Hanka