Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÁLČENÍ S BOHEM

Tento název jsem zvolila proto, že má dvojí význam - válčení s Bohem, jakožto spojencem a válčení s Bohem, jakožto nepřítelem. Hned v úvodu si můžete zodpovědět na otázku, na které straně se nacházíte Vy? Jste těmi, kteří bojují za Boží Pravdu, nebo těmi, kteří bojují za vlastní pravdu - tedy proti Bohu?

Obecně máme tendenci vidět svět černobíle a dělit lidi na ty 100% hodné a 100% špatné. Nebo ještě lépe - sami sebe s oblibou vidíme jako ty, kdo všemu nejlépe rozumí a jako jediní umíme vše správně posoudit. Nicméně, svět je neobyčejně komplikovaný a obzvlášť v dnešní době se velmi těžko hledá pravda, myslím, ta skutečná - nejenom ta naše - subjektivní, která je často utvářena velice pochybnými zdroji. 

Ještě před měsícem by nikoho z nás asi nenapadlo, čeho všeho budeme zanedlouho svědky - v dnešní době! V době tak uvědomělé a pokrokové, kdy nám všechno tak hezky fungovalo a válka patřila jen do historických filmů. A během několika týdnů se nám všechno začíná hroutit před očima. Těm šťastnějším z nás možná ještě nespadly růžové brýle, ale realita je taková, že Titanic už najel na ledovec, zatímco večírek ještě pokračuje. . . 

Mnozí se opět, jako vždy, když se děje něco špatného, začínají ptát, kde je Bůh? Jak to může dopustit? A i spousta křesťanů se vyjadřuje v tom smyslu, jako kdyby Bůh byl hluchý a slepý a neviděl, co se děje. Dějí se strašné věci a my to chceme zastavit, pokud možno hned, protože trpíme spolu s těmi lidmi a se všemi těmi bezmocnými dětmi a jejich zoufalými maminkami. Je to všechno tak obludné a nečekané a každý normálně uvažující člověk chce, aby to okamžitě skončilo. A proto se ptáme, co na to Bůh? Proč nezasáhne? Vždyť má neomezenou moc! Proč ji nepoužije pro dobro lidí? Proč se nepřidá na správnou stranu?

A zde právě nastává problém. Abychom pochopili, v čem ten problém vězí, musíme se podívat do Bible. Konkrétně do Starého Zákona Žalmu 33, 10 - 19: 

"Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. On stvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou zmužilostí. Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu." 

Žalm 127,1:

"Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný."

Něco podobného čteme i v knize Přísloví 16, 3 - 7:

"Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Hospodin učinil vše ke svému cíli, i svévolníka pro den zlý. Hospodin má každého domýšlivce v ohavnosti, zaručeně nezůstane bez trestu. Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého. Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele." 

Mohli bychom hledat dál, ale myslím, že tyto biblické verše pro pochopení podstaty úplně stačí. Bůh tady není od toho, aby napravoval naše chyby. On není nějaký džin z láhve, který se ukáže, kdykoliv je problém a dá ihned všechno do pořádku. V lidských dějinách se toho pokazilo opravdu mnoho a když už si lidstvo myslelo, že dosáhlo určité morální úrovně a posadilo se na pomyslný Boží trůn, tak přišly dvě nejhorší války v dějinách lidstva - to je výsledek našeho panování nad světem a sebou samými. Být bohy nám prostě nejde, ale vrátit se k Bohu se nám nechce. Proto se budeme muset dívat na výsledky své snahy sesadit Boha z trůnu a zavrhnout Boží řády, které držely po tisíciletí tento svět jakž takž pohromadě. Ve světě, kde má každý svoji pravdu není možné se orientovat a co víc, v takovém světě není možné žít. Pravda je jenom jedna a ta je v Kristu, On je Cesta, Pravda i Život. To On nám svojí pokornou oddaností otevřel cestu zpět k Bohu. On se za nás obětoval, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Ale tento život, ta hojnost, je pouze v Kristu Ježíši. Život bez Krista prostě není, protože vše bylo stvořeno pro Něho a skrze Něho. Mimo Krista je jen poušť a spoušť - život bez cíle a bez naděje. . . a smrt.

Chceš si zachovat život? Tak poslouchej Boha a žij v boží bázni, protože lidi pokorného srdce Bůh miluje a drží nad nimi svou ochranou ruku. Běda, když Bůh svoji ochraňující a žehnající ruku stáhne! Není žádná zlatá střední cesta - je jen život pod Boží ochranou a život pod mocí satana. Takže jsi-li svévolník, který pohrdá Božími řády a Božími pravdami, nečekej Jeho přízeň. Lidské dějiny jsou jasnou ukázkou Boží nepřízně - pominula-li jedna hrůza, přišla další. I když všechno překonáme, vždy se objeví nový nepřítel, protože - 

"Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný"

Zároveň ale platí - "Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátelé." 

A závěr všeho, co jsi slyšel: "Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé." (Kazatel 12,13 - 14)

Na každém z nás záleží, jak bude naše budoucnost vypadat, ale bez Boha to jistě nezvládneme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář