Jdi na obsah Jdi na menu
 


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA

 

 POMOC, NEBO NEBEZPEČÍ?

 

Problémy současné oficiální medicíny

Přes rozmanité problémy nikdo nemůže zpochybňovat přínos současné vědecké medicíny. Díky přírodovědným metodám zkoumání zde došlo v posledních desetiletích k převratným změnám. Byla objevena účinná antibiotika umožňující zvládání těžkých a zákeřných infekcí. Díky očkování byly zcela vymýceny některé nebezpečné a smrtící infekce jako jsou pravé neštovice. Narkóza a nové operační techniky umožňují provádět i velice složité zákroky - například operace srdce a mozku. Díky novým vyšetřovacím metodám (sonografie, tomografie a magnetická rezonance) se lidské tělo stalo téměř průhledným. Zkrátka medicína  umožňuje přežívání stavů, které by dříve byly stoprocentně smrtelné. Přes tento nesporně pozitivní vliv na lidské zdraví a na prodloužení lidského života existují různé negativní jevy, které ze současné  technologicky vyspělé medicíny vyplývají.

Jedním z těchto negativních jevů je určité odosobnění vztahu mezi lékařem a pacientem. Nemocný se stává spíše zajímavým případem a ne konkrétním člověkem s tělesnými, duševními a duchovními problémy. Nadměrná specializace v medicíně vede ke ztrátě komplexního pohledu na nemocného. Poměrně velké problémy má současná medicína s řešením chronických nemocí, takže u mnoha nemocných není schopna nabídnout konečné vyléčení, ale pouze určitou stabilizaci a zmírnění obtíží. Nemocný pak sám musí hledat způsob smíření s nemocí a naučit se žít s handicapem.

Také mnoho zdravých lidí žije ve strachu z nemocí, dlouhého umírání a strádání v bolestech. Pro člověka je zdraví jednou z největších hodnot, kterou na této zemi vlastní. Lidé jsou ochotni pro to, aby se zbavili svých obtíží, nést ty největší oběti. Obracejí se tam, kde je jim nabízeno tzv. plné zdraví, a podle zásady "kdo léčí, ten má pravdu" jsou ochotni přijímat i filozofii nebo náboženství toho, kdo jim pomáhá.

 

alternativni-medicina.jpg

 

Materialismus dnes už není schopen uspokojit vnitřní touhu člověka po smysluplnosti života. Není schopen odpovědět na otázku, co nás čeká v bodoucnosti, neříká nic o životě po smrti, nevysvětluje, odkud pocházíme a kam směřujeme.

 

Příležitost pro okultismus a esoteriku

Protože většina lidí odmítá křesťanství a nechce činit pokání ze svých hříchů, obrací se k různým formám pohanských náboženství, která opět ožívají a dostávají novou formu nebo jiný název. Místo šamanů a čarodějnic dnes existují psychotronici, duchovní léčitelé a nejrůznější guruové. Místo zaklínání dnes vidíme zvukové a vizuální efekty, které zvyšují duchovní vnímavost a uvádějí člověka do stavu změněného vědomí. Místo slova zlí duchové dnes slyšíme slova jako kosmická energie, zemské záření, lidská aura. Pohanský a okultní obsah je stále stejný, jen názvosloví je jiné, někdy dokonce zdánlivě vědecké! Vše se muselo přizpůsobit myšlení člověka 21. století, který přece nevěří na peklo, satana a démony. Problém ale spočívá v tom, že vše zůstalo při starém, akorát se "převlékl kabát" a funguje to.

Alternativní léčebné metody bývají dnes stále častěji spojovány se světovým názorem, který je označován jako esoterika. Co to slovo znamená? Původně šlo o tajnou nauku pro zasvěcené, která má pomáhat při nalezení zdraví, štěstí a sebepoznání. Je to tedy synonymum pro slovo okultusmus. Do okultismu patřila alchymie, astrologie, mediumismus, spiritismus, jasnovidectví a další.

  

joga.jpg

 

Kolem nás tedy bují zájem o nadpřirozeno a šíří se nová vlna náboženství - tedy oprášených okultních praktik a pohanských pověr, které přicházejí v moderním obalu. Člověk potřebuje určité duchovní uspokojení a satan v současné době dělá vše proto, aby těmto hladovým lidem nabízel své nebezpečné zboží. Navíc tyto léčebné metody nabízejí vždy něco víc, než pouhé fyzické zdraví. Chtějí totiž člověka léčit celého a přivést ho do stavu harmonie s přírodou, s vesmírem a duchovním řádem tohoto světa. Poskytují mu určitou duchovní orientaci a nabízejí člověku určitý druh "spasení". Jsou tedy náhražkou spasení, které je jedině v Ježíši Kristu.

Boží slovo nám jednoznačně říká, že NIKDO nemůže spasit sám sebe, nebo jinak, než vírou v Ježíše Krista. Záchrana člověk je Boží dílo: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." Proto musel na tento svět přijít sám Boží Syn, Ježíš Kristus, aby nám ztracenou cestu k Bohu zpřístupnil. Kdyby existovala i jiná cesta, nemusel by jít na kříž.

Tedy snaha přiblížit se Bohu jinou cestou, než skrze víru v Ježíše Krista, je zcela marná. To, co esoterika a okultismus nazývají bohem, ve skutečnosti žádný Bůh není. Jedná se o něco, co se za skutečného Boha pouze vydává.

 ". . . víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi - jakože je mnoho takových bohů a pánů - my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho." (1. Korintským 8, 4 - 6)

"Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou. . .  Oni se o vás horlivě ucházejí, ale nemyslí to dobře; chtějí vás připravit o spásu a strhnout vás na svou stranu." (Galatským 4, 8 a 17)

Z těchto biblických veršů jasně vyplývá, o co těmto falešným bohům jde - připravit člověka o skutečnou spásu (život věčný) a nabídnou falešnou spásu, která k věčnému životu nevede. Proto jsou esoterické a okultistické nauky tak nebezpečné - nabízejí pouhé náhražky a přivádějí člověka do věčné záhuby.

 

Náboženství Nového věku

Existuje však ještě jedna souvislost, která by nám neměla uniknout ze zřetele. V dnešní době jsme svědky nebývalého rozmachu nové spirituality a víry v neosobní duchovní bytost ve vesmíru, která však stojí v jasné opozici proti biblické víře v Boha jako Osobu. Kolem nás vidíme jasnou tendenci ke globalizaci a propojení celého světa v jednu hospodářsky, politicky, kulturně i duchovně integrovanou "globální vesnici". Toto sjednocení světa předpovídá i Bible. Apoštol Jan ve své knize Zjevení píše o moderním totalitním systému, který sjednotí celý svět pod vedením charismatického vůdce Antikrista. V současnosti mysticismus proniká už i do vědy a mnoho vědeckých kapacit z exaktních věd se otevírá různým intuitivním formám poznání. Příkladem může být slavný fyzik a mystik Fritjof Capra, který nadšeně vítá vstup hinduistických, buddhistických a taoistických prvků do západní vědy a tvrdí, že to povede k "podstatné světonázorovné změně a hluboké kulturní transformaci".

Vznikají tak zárodky nového celosvětového náboženství nebo spíše náboženského synkretismu (směsi) často ve spojení s různými zdánlivě vědeckými prvky, které bývá označováno souhrnným názvem filozofie "Nového věku" (New Age). V této podobě je nová religiozita pro moderního člověka velice přístupná a lákavá, protože oslovuje jeho hladové nitro, které touží po duchovních hodnotách. Jaké jsou hlavní rysy této nové spirituality, ve které ožívají prvky hinduistické, buddhistické a taoistické filozofie, vzkvétá astrologie, přírodní náboženství a okultismus v nejrůznějších podobách? Především je to panteistický názor, že bůh je neosobní síla ve vesmíru, která protéká celou přírodou a vše propojuje. Hlavní heslo panteismu je "všechno je jedno". Člověk je podle tohoto pojetí součástí vesmírného ducha a má v sobě božskou podstatu. Bůh, který by mohl soudit tento svět, neexistuje a hřích je tak pouhá iluze a výplod lidského myšlení. Dobro a zlo neexistují, stejně jako pravda a lež. Člověk je součástí nekonečného procesu duchovní evoluce, a tak prochází skrze opakovaná stadia převtělování (reinkarnací). K bohu se dostává skrze osvícení a poznání své božské podstaty. Různé techniky mají člověku pomoci, aby toto osvícení nalezl.

My si sice můžeme namlouvat, že hřích je výmyslem náboženských fanatiků a pocity viny dál tlumit různými psychickými technikami. Avšak to nic nezmění na samotné objektivní podstatě problému. Hřích a vina člověka jsou jako písek v jemném mechanismu naší duše, a dokud není odstraněn, člověk stále bude prožívat vnitřní zranění a bolest. Každý pokus o celostní holistickou medicínu vyjde naprázdno, pokud neřeší základní problémy lidí, totiž problém hříchu a smíření s Bohem. Proto různé metody alternativní medicíny, které údajně člověku nabízejí plné zdraví, duševní rovnováhu a harmonii s vesmírem, nejsou těmi správnými způsoby, jak najít "plné zdraví". Jedině v přijetí Božího odpuštění skrze oběť Ježíše Krista a ve vydání se plně do Božích rukou člověk nachází skutečné naplnění svého života.

                                                             MUDr. Štěpán Rucki, CSc.

Více zde:

SVĚDECTVÍ BÝVALÉ LÉČITELKY:

http://www.oase.estranky.cz/clanky/zivotni-pribehy/jirina-plohakova_-byla-jsem-lecitelkou.html

a dále:

https://kzamysleni.estranky.cz/clanky/v-zajeti-okultizmu-_osobni-svedectvi_.html

https://kzamysleni.estranky.cz/clanky/vysvobozen-z-okultismu.html