Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEW AGE A KŘESŤANSTVÍ

 

Hnutí NEW AGE
 

je označení pro celou řadu různých lidí, organizací, akcí, praktik a myšlenek. Jde tedy o strukturu podobně uvažujících lidí a skupin, kteří všichni touží po duchovní a společenské změně, která povede k „novému věku“ sebevyjádření. Pro stoupence to znamená odhodit racionalismus, ateismus a skepticismus.


vizualizace.jpg

 

Lidé, kteří se s tímto hnutím ztotožňují, mu jsou oddáni na různém stupni. Někteří si zahrávají s astrologií nebo okultní vizualizací, avšak zatím se k žádné organizaci naplno nepřipojili. Dokonce i v církvi najdeme ty, kteří přijali – vědomě či nevědomě – názory a praktiky New Age. Tvořivá vizualizace učí, že můžeme přivodit existenci čehokoliv, co si ve svých představách zobrazíme, protože tvoříme svou vlastní skutečnost a nejsme omezeni žádným pevným objektivním řádem stvořeného světa. Tato vizualizační metoda psychologického čarování může člověka otevřít falešným Kristům - „andělům světla“ (2. Kor. 11,14), kteří jsou nepřáteli Boha i lidí. Často jsou používány výroky „Přání je otcem myšlenky“. Vizualizace se tak stává druhem magie, způsobem ovládání reality silou vůle, protože člověk ve svých snech vystupuje jako bůh nad realitou. Naši modlitbu však nevyslýchá naše mysl, ale Bůh. Modlitba Páně a další Ježíšovy modlitby mají úplně opačné zaměření než magie. Magie se snaží různými technikami ovládnout nadpřirozeno, aby mohla uspokojovat naše vlastní zájmy. Ježíšovým cílem bylo činit vůli Otce a učit lidi podřizovat se této vůli celý život.


Písmo opakovaně hovoří o duchovních padělcích a varuje nás před falešnými Kristy, falešnými proroky, anděly, bohy, bratry, duchy, učením, evangelii a falešnou zbožností. K rozlišení pravého od nepravého je třeba biblického rozpoznání.


New Age učí, že balancujeme na pokraji zásadního skoku ve vědomí, přičemž dochází ke značnému evolučnímu vzestupu. Obecně přetrává optimistický názor, že směřujeme do „nového věku“ duchovních objevů, v astrologických naukách nazývaného jako věk Vodnáře. Musíme se probudit a objevit „božské v nás“, abychom mohli uvítat budoucí tisíciletí míru a blahobytu. Některé skupiny očekávají světového vůdce, někdy nazývaného „Kristus“ (Bible ho nazývá Antikrist), který nám má ukázat cestu.


Cílem New Age je uvědomění si svého vlastního božství, někdy nazývaného „Vyšší já“. Výrok „vytvoř si svou vlastní skutečnost“ se v kruzích New Age často pronáší jako základní premisa. Odmítá i jen samotnou myšlenku negativního sebehodnocení nebo pohledu na sebe sama. Něco takového je podle nich psychologická svatokrádež, rouhání proti „bohu v nás“.


 

zbozsteni-cloveka.jpg

 

Potíž pohledu New Age na sebehodnocení člověka spočívá v tom, že nebere v úvahu základní problém lidstva – a sice hřích. Hřích je vzpoura proti Bohu, jejímž základem a jasným příkladem je pýcha. Pýcha znamená přeceňování sebe samých jako nezávislých bytostí a podceňování závislosti na Bohu. Vzhledem k realitě pádu lidstva a hříšnost našeho „já“ je názor New Age na sebeúctu zatížen toužebným přáním a sebeklamem. Být plný hříchů je vskutku zlé, avšak ještě větším zlem je být jich plný a nebýt ochoten je vidět. Když se podíváme na rozbor Ježíše Krista ohledně toho, co člověka znečišťuje, nenajdeme zde ani stopu po myšlence, že skutečným pachatelem zla je naše nízké sebehodnocení: „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka“ (Mk 7,20 – 23). Ani Pavlovo hodnocení problému lidstva nenaznačuje, že by příčinou našich nepravostí byl nedostatek kladného sebehodnocení (Ř 3,10 – 18). Viníkem je zde spíše lidská pýcha.


Řešení kříže ukazuje, jak rozsáhlý tento problém je. Bůh poskytl způsob, jak překonat náš hřích. Naše vědomí vlastní hodnoty proto má být zakotveno v našem Spasiteli a v tom, co pro nás udělal.

 

Nemůžeme ospravedlnit sami sebe tak, že se budeme dobře hodnotit. Žádné pozitivní sebehodnocení ani sebepovzbuzování na světě nemůže odstranit hřích. Stejně tak nás žádné přeceňování našeho „já“ neposune blíž k posvěcení. Když Písmo mluví o našem „já“, obvykle chválí sebezapření a sebeovládání a odsuzuje sebeuctívání. Ježíš řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej“ (Mt 16, 24 – 25). Zlo přichází tehdy, když láska k našemu „já“ soupeří s láskou k Bohu a nahrazuje ji.


Apoštol Pavel na tento problém poukazuje, když vyzývá k „střízlivému smýšlení“: „Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh“ (Ř 12, 3) „Střízlivé smýšlení“ o sobě zahrnuje zbožnou sebekritiku, když se naše jednání nemůže líbit Bohu, poctivost, která vede k pokání a nápravě. Základní sebeúcta je přirozená všem lidem, ale neměli bychom si ji plést s pýchou. Když Ježíš říká: „Miluj svého bližního jako sám sebe“, předpokládá, že si sami sebe budeme vážit. Zároveň zde ovšem netvrdí, že tuto sebeúctu máme zvětšovat. Z textu vyplývá, že máme spíše pracovat na lásce k bližnímu.


Zatímco psychologie New Age nám říká, abychom hledali především království svého vlastního „já“, Ježíš říká: „Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Mt 6,33). Bezpodmínečné sebepřijetí je nebiblické a i z psychologického hlediska velmi škodlivé. Nemohu bezpodmínečně přijímat své hříšné myšlenky a chování a přitom si udržet čisté svědomí před Bohem.


 

bc42d85a95_70084637_o2.jpg

 

Satanův vliv je velmi rozsáhlý. Dobře ví, že ryba se nechytá na to, co chutná rybáři, ale na to, co chutná rybě. Proto imituje Boha a vytváří nejrůznější padělky. V podstatě by se dalo bez přehánění říci, že vše, co jste schopni si vymyslet, je satan schopen uskutečnit. Proč? Pro vaši radost? To určitě ne. Pokud plní naše přání, určitě to nedělá pro naše dobro. Je to duchovní padělatel, původce a strůjce nedovolených napodobenin dobrého pro zlé účely. Jeho jediným přáním je, zaměstnat naši mysl natolik, aby nebyla schopná dobrat se skutečné PRAVDY. Co je PRAVDA? My křesťané věříme, že PRAVDA je SLOVO BOŽÍ. To je také jediné měřítko, kterým můžeme a máme rozeznávat PRAVDU od LŽI. Nad LŽÍ se dá zvítězit „ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů“ (Za 4,6)


bible.jpg

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

666 - 666

Jinymi slovy -- stesti nelze dosahnout, protoze zde se musime podridit vuli, ktera nas privede k vecnemu utrpeni.

Hanka - Re: 666

Štěstí můžeme dosáhnout jenom, když žijeme v souladu s Boží vůlí. K věčnému utrpení spějeme tehdy, když se řídíme vůlí vlastní.

Pavel - Re: hanka

Neřídit se vůli vlastní?? Není to náhodou to co by ďábel chtěl kdyby uz tato koncepce víry v boha byla založena na pravdě. Tak jak to udává nějaký ČLOVĚK co napsal bibli (Předem podotýkám nejsem člověk co nevěří jen se snažím najít pravdu a ne jen převzít to co mi tvrdí nekdo jiný)