Jdi na obsah Jdi na menu
 


MATEMATIKA potvrzuje BOŽSKOU inspiraci BIBLE

 

"Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží svatí lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem Svatým." (2Pt 1:20-21)

 

Bible jednoznačně tvrdí, že jejím autorem je Bůh. Je vskutku fantastické, že Bůh mohl vnuknout dokonalé myšlenky nedokonalým lidem a zajistit, aby psaný text perfektně souhlasil s inspirovaným sdělením. (2Tm 3:16): Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti. Bůh byl tak dokonale svrchovaný, že k tomu používal ústa člověka. (L 1:70) … jak mluvil ústy svých svatých proroků, kteří byli už od věků… (Jer 1:9): … a řekl mi Hospodin: Aj, vložil jsem slova svá v ústa tvá. Také proroci uvozovali Boží řeč slovy: „tak praví Hospodin: …“

 

Ježíš nejenže říkal, že Jeho slova jsou od Boha, ale také že nás budou soudit, a že jsou věčný život. (J 12:48-50) 

 

"Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. V poslední jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec. "

 

Tuto inspiraci Ježíš předal těm, které poslal. (Mt 10:40): "Kdo vás přijímá, ten přijímá mne, a kdo přijímá mne, přijímá Toho, který mě poslal." Učitelé a proroci Nové Smlouvy jako byl Pavel v této inspiraci pokračovali. (1K 14:37): "Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, jsou Pánova přikázání."

 

20210502_181026.jpg

 

Je možné Božskou inspiraci Písem vědecky dokázat? 

 

Vědecké jevy jsou pozorovatelné a prokazatelné. Ivan Panin byl během bolševické revoluce nucen uprchnout z Ruska. Dostal se do Spojených států a stal se profesorem matematiky na Harvardu. Mezi jeho učitele patřil i Albert Einstein. Jeho vzdělání, oddanost Kristu a znalost Bible jej dobře vybavily pro jeho budoucí práci.

 

Jeho životním dílem je vědecký důkaz, že Písmo svaté je inspirováno Bohem. Dr. Panin na tom pilně pracoval 12 až 18 hodin denně po dobu 20 let. Základem pro jeho objev, který nazval numerika, byly prastaré původní hebrejské texty Starého zákona a řecké texty Nové Smlouvy. Židé i Řekové používali písmena své abecedy také jako číslovky. Jinými slovy, celá Bible byla v podstatě napsána v digitální formě. Když Dr. Panin použil čísla, zjistil, že 66 knih Bible vykazuje pravidelně uspořádané číselné celky, které jsou dále dělitelné nebo mají násobky. Pečlivým prozkoumáním řady dalších hebrejských a řeckých textů zjistil, že podobný číselný systém neexistuje v žádné jiné knize, ani v apokryfních spisech přidaných do katolických a raně protestantských vydání Bible včetně původní verze King´s James Version, která byla později mnohokrát revidována.

 

Následuje krátká ukázka z jeho brožury Astounding NewDiscoveriesČíslo 7 je zdaleka nejčastěji se vyskytujícím číslem na povrchu textuBible, použitým např. ve Zjevení více než 50 krát, ale vyskytuje se často také pod povrchem celé Bible.

 

GENESIS, PRVNÍ KAPITOLA, PRVNÍ VERŠ:

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.

PRVNÍ ZNAK

Počet hebrejských slov v tomto verši je přesně sedm.

DRUHÝ ZNAK

Počet písmen v těchto sedmi slovech je přesně dvacet osm neboli čtyřikrát sedm.

TŘETÍ ZNAK

První tři z těchto sedmi hebrejských slov obsahují podmět a přísudek věty. Tato tři slova jsou překládána „Na počátku Bůh stvořil“. Počet písmen v těchto prvních třech hebrejských slovech je přesně čtrnáct či dvakrát sedm.Poslední čtyři z těchto sedmi slov obsahují větný předmět. Tato slova jsou překládána„nebe a zemi“. Počet

písmen v těchto posledních čtyřech hebrejských slovech je čtrnáct neboli dvakrát sedm.

ČTVRTÝ ZNAK

Tyto čtyři hebrejská slova obsahují dva předměty. První je „nebe“ a druhý „země“. Počet písmen v prvním předmětu je přesně sedm. Počet písmen v druhém předmětu je sedm.

PÁTÝ ZNAK

Tři hlavní slova v tomto verši sestávajícím ze sedmi veršů je Bůh (podmět) a nebe a zemi (předměty) Počet písmen v těchto tří hebrejských slovech je přesně čtrnáct neboli dvakrát sedm. Počet písmen v dalších čtyřech slovech tohoto verše je čtrnáct, neboli dvakrát sedm.

ŠESTÝ ZNAK

Nejkratší slov je uprostřed. Počet písmen v tomto slově a v sousedním slově nalevo je přesně sedm.

SEDMÝ ZNAK

 Počet písmen v tomto slově a v sousedním slově napravo je přesně sedm.

 

To je jen několik příkladů mnoha překvapivých číselných skutečností, které byly objeveny ve struktuře prvního verše, který má jen sedm hebrejských slov. Existují doslova desítky dalších fenomenálních numerických znaků, které pozoruhodným způsobem tvoří základ struktury tohoto verše. (Mnoho dalších znaků je možno najít v nezkráceném 167-stránkovém textu knihy Astounding NewDiscoveries, ©1941, vydané Paninovým žákem Karlem Sabiersem. Několik pozdějších vydání této knihy a jejích plagiátů bylo později použito k prokázání nepravosti některých rukopisů.) (Další příklady viz. odkazy na konci tohoto článku).

 

Pravděpodobnost, že v jedné pasáži Bible se náhodně vyskytne 25 znaků, je podle zákona pravděpodobnosti 1 : 191 581 231 380 566 414401 (jedna ku jednomu kvintilionu pět set osmdesát jedna kvadrilionům dvě stě třicet jedna trilionům tři sta osmdesáti miliardám pět set šedesáti šesti milionům čtyři sta čtrnácti tisícům a čtyři sta jedné).

 

Mnoho krátkých pasáží má až sedmdesát nebo sto i více úžasných číselných znaků ve struktuře svého textu. Existuje-li pravděpodobnost náhodného výskytu 24 znaků jedna ku 1,9 kvintilionu, jaká by asi musela být pro 70 znaků?

 

Pokud existuje pravděpodobnost jedna ku řádově tisícům, že dojde k určitému jevu, je považováno za vysoce nepravděpodobné, že k němu vůbec dojde. Pravděpodobnost výskytu jedna ku statisícům je považována za prakticky nemožnou. Ale zde se jedná o šanci nejen jedna ku milionům, ale jedna ku miliardám, trilionům, kvadrilionům a kvintilionům, že v daném verši se vyskytne pouze dvacet čtyři znaků.

 

Pokud toto rozumně uvažujícího člověka nepřesvědčí, dodám ještě, že kromě systému sedmiček v Božím Slově existují systémy (modely)osmiček. jedenáctek, třináctek, sedmnáctek, devatenáctek, dvacet trojek, třicet sedmiček, čtyřicet trojek atd. Systémy vyšších čísel ukazují na vazby mezi knihami Bible, mezi Starým zákonem a Novým zákonem a na správné pořadí knih. To dokazuje, že autorem Bible není 33 prostých lidí bez vyššího vzdělání, kteří žili v různých zemích v časovém rozpětí 1.600 let, nýbrž jedna božská, skvělá inteligence. Kdyby Bibli psali lidé, museli by všichni žít ve stejné době na stejném místě a všichni by museli být matematičtí geniovéDále by musel každý z nich psát svou knihu se znalostí číselného systému ve všech ostatních knihách. Někteří se pokusili napsat jednoduchý numerický text jen o několika málo znacích, ale naprosto to nezvládli.

 

 

Židé měli mimořádně přísná pravidla pro opisování starobylých rukopisů. Bůh to tak skrze ně udělal, aby se tento model perfektnosti v Písmu zachoval až do našich dnů jako Bohem vdechnuté Slovo. Pokud je do řeckého nebo hebrejského textu přidáno, nebo je z něj ubráno, nebo je v něm změněno jediné písmeno, číselný model se v tomto textu zhroutí.

 

Při publikování Biblí je dnes největším problémem rozhodnutí, který rukopis použít. Je rozumné použít jen starobylé rukopisy, které mají co nejblíže k originálu a je u nich menší pravděpodobné lidského omylu. Vycházet z posledního opisu v řadě opisů nemá smysl, a přece někteří takto Bible publikovali. Netřeba zdůrazňovat, že starobylé kopie vykazují daleko lepší výsledky numerických testů. (Nový Zákon je psán v letech 40-100 a První kopie Nového zákona pochází z r. 125). Bůh nám v numerice dal do rukou metodu, pomocí níž můžeme zjistit, který ze zkoumaných rukopisů je celkově nejlepší a u každého z nich identifikovat, ve kterých verších je správný a ve kterých chybný. Numerika prakticky nahradila zastaralou metodu porovnávání několika překladů. Navíc umožňuje zjistit, která z verzí je nejpřesnější.

 

Dr. Panin provedl porovnání Biblí vydaných do začátku 20. století a jako nejlepší vyhodnotil Revised Version, která byla po menších úpravách nazvána American Standard Version, a charakterizoval ji jako po všech stránkách nejlepší. Ke stejnému závěru jsem dospěl i já (píše David Eells) na základě studia Vine´s Expository Dictionary of New Testamet Words (Výkladový slovník Nového zákona vydaný nakladatelstvím Vine) a srovnávání rukopisů, a to ještě dříve, než jsem se seznámil s dílem Dr. Panina. Chci však zdůraznit, že v každém překladu, který budete číst, najdete potřebné informace o spasení a svatostiNěkteří dávají přednost volněji přeloženým a čtivějším verzím, alespoň než získají základní poznání, ale pro potřeby vyučování je důležitá přesnost. Právě tato přesnost byla cílem, k jehož dosažení Dr. Panin usilovně pracoval. Dva vynikající výsledky jeho práce je číselně přesný Numeric English New Testament a Numeric Greek New Testament. 

 

Existují slova nebo skupiny slov nebo verše, jejichž součtové hodnoty mají tendenci ukázat na teologické souvislosti, a to někdy již v povrchovém textu. Někteří nazvali tuto biblickou disciplínu theomatika, což je zároveň i název první knihy na toto téma autorů Jerryho Lucase a Dela Washburna. Následuje několik příkladů, které dokazují svrchovaný Boží plán v Bibli.

 

PŘÍKLAD

Součet číselné hodnoty písmen ve slově Ježíš je 888.

To je dělitelné 111. Hospodin Bůh v Gen. 3:9 = 111

Všimněte si, že dělitel 111 spojuje Ježíše ve Starém zákoně s Bohem.

Ježíš = 888 nebo 111 x 8

Pán Bůh = 888 nebo 11 x 8 ve Zj 15:3

Pán Ježíš = 111 x 11 ve Zj 22:20

Slovo = 111 x 2

Nazarejský = 111 x 2

Můj milovaný Syn = 111 x 14

 

Některé skryté hodnoty jsou zřejmé již v povrchovém (na první pohled patrném, čitelném) textu:

POVRCHOVÝ TEXT

(Zj 13:16) … číslo té šelmy … je šest set šedesát šest

SKRYTÉ V SOUČTU ČÍSELNÝCH HODNOT PÍSMEN VE SLOVECH

(1Pt 5,8) protivník = 666

(J 1:9) ve světě = 666

(Zj 12:12) veliký hněv = 666

(Zj 18:3) kupci země = 666

(Zj 17:15) kde ta nevěstka sedí = 666

(Zj 13:6) rouhání proti Bohu = 666 x 3

(Zj 16:13) ústa draka = 666 x 3

Zj 13:3) celá země šla v úžasu za tou šelmou = 666 x 5

(Zj 11:18) přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem = 666 x 5

Všimněte si, že 666 spojuje satana, toho zlého, s královstvím světa.

 

POVRCHOVÝ TEXT

(Zj 14:1) Hle, spatřil jsem Beránka … a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc …

SKRYTÉ V SOUČTU ČÍSELNÝCH HODNOT PÍSMEN VE SLOVECH

(Ř 11:7) vyvolení = 144

(Zj 14:12) víra = 144 x 7

(Zj 22:17) nevěsta = 144 x 7

(Zj 14:3) těch sto čtyřiačtyřicet tisíc = 144 x 7

(L 12:37)Blaze služebníkům = 144 x 7

(Ř 9:11) vyvolení Boží = 144 x 10

(Zj 14:4) vykoupené prvotiny = 144 x 7

(Zj 1:7) oblaky = 144 x 10 (Hle, přichází s oblaky…)

(Jedná se zřejmě o oblaky svatých oblečených v bílých rouchách.)

 

Povšimněte si, že 144 váže dohromady Boží království spravedlivých vyvolených. Zatímco číslo 666 identifikuje ty, kdož mají na čele znamení nebo jméno (v řeckém textu též ve významu charakter a autorita) šelmy ve Zjevení 13:16-18, číslo 144 identifikuje ty, kdož mají jméno (charakter a autoritu)Ježíše a Otce ve Zjevení 14:1.

 

Doufám, že jste na těchto několika kratších větách či úslovích myšlenku pochopili. Všimněte si, že doktríny o šelmě, nevěstce a světu jsou spojené. Doktríny o spravedlivých, vyvolených a Pánově příchodu jsou spojené. Bible je plná těchto doktrín, které jsou propojené stejnou číselnou hodnotou (100, 144, 111, 153, 276, 666, 700, 1000, 1500 atd.) Del Washburn pokračoval ve výzkumu a napsal několik dalších knih o theomatice.

 

Byl objeven další fantastický důkaz inspirace Písma svatého. Má populární název „Biblický kód“, což je i název první knihy vydané na tototéma Michaelem Drosninem.

Následuje shrnutí poznatků z této knihy.

 

John Maynard Keynes,který byl děkanem Cambridge University, objevil pojednání dřívějšího děkana z r. 1696, Sira Izáka Newtona. Keynes při sepisování Newtonovy biografie zjistil, že většina Newtonových spisů nebyla o matematice, gravitaci, ani o sluneční soustavě, ale o teologii. Uvedl, že Newton věřil, že v Bibli existuje číselný kód, v němž je zaznamenána minulá i budoucí historie lidstva.

 

Newton tento kód po mnoho let až do své smrti usilovně hledal. Genius z Vilniusu (viz na internetu informace pod heslem Genius of Vilna), což byl rabín a prorok, který ve Vilniusu žil v 18. století, prohlásil: „Existuje pravidlo, že všechno, co bylo a až do konce ještě bude, je obsaženo v Tóře, od prvního do posledního slova. A to nejen v obecném smyslu, ale v podrobnostech o každém druhu (species) a o každém jednotlivci i s detaily o všem, co se mu ode dne narození až do jeho konce přihodilo.“

 

Rabín Weissmandel, který žil v Československu, před více než 55 lety zjistil, že každé padesáté písmeno, počínaje od začátku Genesis, dá ve spojení za sebou a s přeskokem ostatních mezilehlých písmen slovo „Torah“. Zjistil, že tato přeskoková (skip) sekvence existuje nejen v Genesis, ale i v dalších 4 knihách TóryDr. Eliahu Ripsovi, věhlasnému izraelskému matematikovi, se podařilo tento kód dešifrovat pomocí počítače - nástroje, který jeho předchůdci neměli k dispozici. Výsledky jeho výzkumu byly potvrzeny prvotřídními matematiky na celém světě a ve vědeckých časopisech vydávaných na universitách v Harvardu, Yale a naHebrejské universitě, kde je Dr. Rips mimořádným profesorem matematiky. Nazval tento kód ELS, „equidistant letter sequence, ekvidistanční posloupnost písmen“.

 

Tato sekvence může přeskákat jeden nebo několik tisíc písmen zleva doprava nebo zprava doleva od určitého místa v textu (z úžasně velké množiny těchto míst v textu). Tak lze proniknout do informací vrstvených pod povrchovým textem Bible.

 

Pod povrchovým textem je první vrstva, pod ní je další vrstva, pod ní ještě další, atd. I v jiných nebiblických knihách je možno náhodně najít slova o malém počtu písmen, na něž lze do jisté míry tuto metodu aplikovat. Ovšem v Bibli je tato „náhodnost“ seskupování slov, úsloví nebo vět s jinými souvisejícími slovy, úslovími nebo větami zcela mimo oblast chápání lidským rozumem. Od vydání knihy Michaela Drosnika bylo vytvořeno a je dostupných mnoho softwarových programů biblického kódu, na základě jejichž aplikace bylo již v různých částech světa zjištěno mnoho skrytých informací. Také jsem několik takových objevů pomocí vlastního programu učinil..." Pokračování a podrobnější vysvětlení s příklady lze přečíst v knize Davida Eellse "Svrchovaný Bůh pro nás a skrze nás" zjm. od strany 17-23

 

Jen nepředstavitelně vysoká inteligence zdaleka přesahující meze lidského chápání mohla vymyslet tyto kódy skryté simultánně v několika vrstvách pod povrchovým textem."

 

 

PŘESNOST PÍSMA

 

Celé Písmo je ověřitelné biblickou numerikou a ukázalo se, že některé překlady jsou skutečně přesnější než jiné, zatímco „sporných“ pasáží je opravdu relativně málo.

Zde je alespoň jeden příklad z těch „sporných“ pasáží. V 1.Korintským 13:3 je ve většině překladech psáno „kdybych vydal své tělo k spálení“, v jiných (méně časté) je „kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil“. V řečtině to je rozdíl pouze jednoho písmena. Která verze je správná? Druhá (méně častá) verze vykazuje dokonalé numerické schéma, které se rozpadá pokud změníme jediné písmeno.

 

To co je na objevené numerické struktuře Bible tedy nejdůležitější je, že umožňuje určit přesně správné znění textu a rozeznat a odhalit jakékoliv písmeno nebo slovo, které do textu nepatří.

Bezpečně víme, že v Bibli jsou pouze ty knihy, které tam mají být, protože žádné jiné (jako třeba knihy apokryfy, které jsou součástí některých katolických Biblí) nemají žádnou rozpoznatelnou numerickou strukturu. Numerická struktura je tedy jakási Boží pojistka proti snahám vložit do Bible ještě jiné knihy a jiné slovaZměna pouze jednoho slova, nebo dokonce písmena, mění celou numerickou hodnotu pasáže a ihned zničí vlastnosti dokonalého sedmičkového numerického vzorce. Správné znění je potvrzeno existencí numerického vzorce. Každé slovo a písmeno v Bibli je inspirováno Duchem Svatým a Ježíš to potvrzuje když říká, „Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.“ (Mt.5:18). Bible není inspirována pouze v obecné úrovni, „v myšlence“, ale zcela přesně v každém slově a písmenu.

 

Dr. Panin tedy zjistil, že z modernějších anglických překladů je nejpřesnější „American Standard Version“ a „Westcott and Hort“, (kteří na svém překladu strávili 28 let a numerika potvrzuje, že je opravdu velice přesný). Nicméně, jeho Numerický N.Z. (Numeric New Testament) předčí i tyto velice dobré překladyprotože pomocí numeriky je možné určit přesné a správné znění textu do písmene, včetně a hlavně pasáží, kde existují variace a nejistota.

 

Jak píše Ivan Panin v předmluvě ke svému překladu: „Biblická Numerika nám ukázala, že v Bibli je inspirováno nejenom každé slovo a jeho přesné místo, ale dokonce každé písmeno.

 

Ivan Panin byl tichý a skromný člověk a svou práci nijak hlasitě nepropagoval (ani k tomu neměl prostředky), ale vyzval mnohé učence, matematiky a biblisty ke kritice své práce a napsal o svém objevu několik publikovaných článků. Těch, kteří vůbec nějak reagovali na jeho výzvu byla menšina a žádný z nich nebyl schopen zpochybnit jeho výsledky. Panin byl výborný matematik a věděl, že fakta jsou fakta a s přesnými čísly se těžko argumentuje. Možná i proto takové ticho kolem biblické numeriky, protože ďábel zde nemá žádné přesvědčivé protiargumenty. 

 

Na závěr nicméně platí, že každý překlad Bible (tedy kromě toho, který používají Svědkové Jehovovy) přivádí ke spasení skrze víru v Božího Syna Ježíše Krista. Cílem tohoto článku není přít se o slova, ale opřít se o Krista, který je poslán od Boha Otce. Protože Boží Slovo pochází od Božího Ducha a bylo nám dáno, abychom poznali pravdu o Bohu, o tomto světě a v neposlední řadě i o sobě samých.